DRET URBANÍSTIC
Imprimeix

Informes situació urbanística i règim jurídic del sòl.

Redacció i tramitació d'instruments de planejament general i derivat.

Redacció i tramitació d'instruments de Gestió Urbanística: Estatuts i bases, constitució de juntes de compensació i juntes de conservació, redacció de projectes de reparcel·lació.

Al·legacions al planejament general i derivat d'instruments de Gestió Urbanística.

Redacció de documents administratius i urbanístics: convenis, recursos administratius i contenciosos administratius, reclamacions per responsabilitat patrimonial.

Assessorament i secretariat de Juntes de Compensació, Associacions de Cooperació i Juntes de Conservació.

Llicències urbanístiques: obres, segregació, agrupació, divisió, edificació, enderroc, activitats, legalitzacions i canvi d’ús.

Expedients de disciplina urbanística: Infraccions, multes, expedients de protecció de la legalitat urbanística. Recursos, alegaciones i via contenciosa-administrativa.

Expropiació forçosa.

Due diligence urbanístiques.

 
..